www.vilnema.lt

Patyręs buhalteris – įmonės sėkmės garantas

 

Įregistravau JAR MB. Ką daryti toliau ?

 • Jei Jūs įsteigėte mažąją bendriją bei užregistravote ją Juridinių asmenų registre, Jūs, kaip draudėjas, registruojamas Mokesčių mokėtojų registre (VMI). VMI duomenis perduoda  „Sodrai“.
 • Mažoji bendrija – yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys. Mažojoje bendrijoje gali būti ne daugiau kaip 10  narių.

 

  Svarbu! Mažosios bendrijos turi pateikti duomenis apie savo mažosios bendrijos narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre, o pasikeitus bendrijos nariams ar jų duomenims  - ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos.

Kaip pateikti duomenis Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) apie mažosios bendrijos narius?

Mažosios bendrijos turi pateikti duomenis apie savo narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Jeigu mažoji bendrija nėra pateikusi duomenų į JADIS, šie duomenys turi būti pateikti nedelsiant. Į JADIS teiktini duomenys nurodyti Mažųjų bendrijų įstatymo 6 1 straipsnyje.
Įregistravus naują mažąją bendriją duomenys apie jos narius į JADIS turi būti pateikti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, o pasikeitus bendrijos nariams ar jų duomenims – ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos. Pažymėtina, kad mažosios bendrijos, kurių valdymo organas yra  narių susirinkimas, duomenis į JADIS apie pasikeitusius savo narius gali teikti, tik įregistravus pakeitimus Juridinių asmenų registre.
Duomenys apie mažųjų bendrijų narius į JADIS yra teikiami tik elektronine forma, kvalifikuotu elektroniniu prašu prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos. Šiuo metu galima naudotis:
1. Registrų centro išduotu kvalifikuotu elektroniniu parašu;
2. Mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Telia, Tele2 ir Teledema išduotu kvalifikuotu elektroniniu mobiliuoju parašu;
3. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatai.

Duomenis į JADIS gali teikti:
1. Mažosios bendrijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, kuriam nustatyta tvarka suteiktas atskiras įgaliojimas teikti duomenis į JADIS, kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą. Atkreiptinas dėmesys, kad teikti duomenis į JADIS turi būti išduotas atskiras įgaliojimas nepriklausomai nuo to, ar asmuo jau turi įgaliojimą teikti finansines ataskaitas ir (arba) Juridinių asmenų registro duomenis elektroniniu būdu.
2. Mažosios bendrijos atstovas, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas ir bendrijoje yra du ar daugiau narių;
3. Mažosios bendrijos narys, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas narys;
5. Prokuristas, kai Juridinių asmenų registre yra įregistruota prokūra.
Norint pateikti duomenis į JADIS, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu reikia prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir pasirinkus atitinkamą rolę (priklausomai nuo to, kas teikia duomenis), horizontaliame meniu pasirinkti  skiltį Juridinių asmenų registras. Tuomet kairėje meniu pusėje reikia spustelėti nuorodas - Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema > Dalyvių sąrašo teikimas. Užpildžius privalomus laukus bei suvedus visus duomenis apie bendrijos narius, suformuojamas narių sąrašas, kuris pasirašomas duomenis teikiančio asmens kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu.
Išsami informacija, kaip pateikti duomenis į JADIS, yra pateikta Vartotojo vadove duomenų teikimui į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal Mažųjų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 6 dalį mažosios bendrijos steigėjai nuo juridinio asmens įregistravimo tampa jos nariais, tai reiškia, kad pirmųjų narių (steigėjų) narystės pradžios data JADIS turi sutapti su juridinio asmens įregistravimo data. 


Kiek turiu sumokėti „Sodrai“ 2020 metais?

 • 2020 metais mažųjų bendrijų narių VSD įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo  santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (pajamų rūšies kodas 02).
 • Jeigu lėšos asmeniniams poreikiams (pajamų rūšies kodas 02) nebus išimamos, VSD įmokų mokėti nereikės. VSD įmokų galima nemokėti, net jeigu tos lėšos bus išimtos asmeniniams poreikiams (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jeigu: 


 • Mažosios bendrijos nariui pirma savarankiška veikla nuo 2019-01-01.
 • Mažosios bendrijos narys gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija.
 • Mažosios bendrijos narys gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją.
 • Mažosios bendrijos narys gauna pensiją iš ES narės.
 • Mažosios bendrijos narys yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Mažosios bendrijos narys sukakęs senatvės pensijos amžių.

VSD įmokų tarifai:

 • 13,83 proc.; 
 • 15,93 proc., jei asmuo kaupia pensijai (2,1 proc.);
 • 16,83 proc., jei asmuo kaupia pensijai (3 proc.).


PSD įmokų tarifas:

 • 6,98 proc. Jos apskaičiuojamos nuo tos pačios bazės kaip ir VSD įmokos.

 

Įmokų „lubos“:

Įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 43 VDU per metus 

(53 380,20 Eur):

 • Maksimali VSD įmokas - 7 382,48 Eur.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 2,1 proc.) -    8 503,47 Eur.
 • Maksimali VSD įmoka (kai pensijai kaupiama papildomai 3 proc.) -       8 983,89 Eur.
 • Maksimali PSD įmoka - 3 725,94 Eur.

   Jeigu mažoji bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi VMI arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, mažųjų bendrijų nariai už save moka 6,98 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio sveikatos draudimo įmokas, jeigu jie nepriklauso asmenims, išvardytiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 2 – 5 ir 7 - 10 dalyse ir 6 str. 4 dalyje.

 

Mažųjų bendrijų vadovams, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautas pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą. 

Valstybinio socialinio draudimo įmokos už Mažųjų bendrijų vadovus, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pensijų socialiniam draudimui mokamos tokia pačia tvarka, kokia mokama už asmenis, turinčius darbo santykius arba savo esme atitinkančius darbo santykius, tokiu nustatytu tarifu:

 • 15,70 proc. (8,72 proc. pensijų draudimui ir 6,98 proc. sveikatos draudimui).
 • 17,80 proc. jei pensijai kaupiama papildomai 2,1 proc. (8,72 proc. pensijų draudimui, 6,98 proc.sveikatos draudimui ir 2,1 proc. papildomai pensijai).
 • 18,70 proc. jei pensijai kaupiama papildomai 3 proc. (8,72 proc. pensijų draudimui, 6,98 proc.sveikatos draudimui ir 3 proc. papildomai pensijai).


Kada turiu mokėti įmokas „Sodrai“ 2020 metais? 

 • Mažoji bendrija kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos nuo per tą mėnesį išsiimtos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos privalo sumokėti VSD įmokas.
 • Mažosios bendrijos nario PSD įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos ir VSD įmokos.
 • Priskaičiuotas Mažųjų bendrijų vadovų, nesančių bendrijos nariais, socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

 

  Mažosios bendrijos narių, išskyrus asmenis, išvardintus Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5 ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir  Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje (pvz., dirba pagal darbo sutartį, yra drausti sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir pan.), metinė sveikatos draudimo įmokų suma negali būti mažesnė kaip 6,98 proc. nuo 12 minimaliųjų mėnesinių algų, galiojančių tų metų kiekvieno atitinkamo mėnesio paskutinę dieną.

 

 

Todėl mažoji bendrija už tokį narį kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, turi mokėti ne mažesnes kaip 6,98 proc. dydžio PSD įmokas nuo minimalios mėnesinės algos. Kas mėnesį mokama PSD įmoka lygi 42,37 € (6,98 proc. x 607 €).

 

 

Už užsieniečius, turinčius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie yra mažųjų bendrijų nariai, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu (pvz., rugsėjo mėnesio įmoką sumokėti iki rugpjūčio 31 d.), nes tik sumokėjus šių asmenų einamojo mėnesio PSD įmoką jie yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

 


Ar galiu nemokėti įmokų ar yra lengvatų mokant „Sodrai“?

Nuo 2020-01-01 Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais apskaičiuojant VSD įmokas negali būti didesnė negu praėjusių metų 43 VDU suma (53 380,20 Eur).

 

PSD mažosios bendrijos  gali kas mėnesį nemokėti, jei iš mažosios bendrijos narys neišsiima lėšų asmeniniams poreikiams ir mažosios bendrijos narys yra priskirtas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 5 ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų.

VSD įmokų asmuo gali nemokėti (tas laikotarpis nebus įskaitomas į stažą ir tuo laikotarpiu nebus laikomas apdraustu VSD), jeigu:

 • gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • yra sukakęs senatvės pensijos amžius.

PSD įmokų gali nemokėti asmenys, kurie:

 • gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • yra sukakęs senatvės pensijos amžius.
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie